دکتر باقر لاریجانی

رئیس

دکتر احمدرضا جمشیدی

نایب رئیس

دکتر سید محمود طباطبایی

مدیر عامل

دکتر محمد پژوهی

عضو

دکتر اکبر سلطانی

عضو

دکتر حسین ادیبی

عضو

دکتر حمید بهتاش

عضو

دکتر ندا مهرداد

بازرس