انجمن ملی استئوپروز (پوکی استخوان) ایران بعنوان انجمنی غیرانتفاعی و مردم نهاد، با هدف ارتقاء سلامت استخوان در تمام سنین جامعه و در جهت کاهش شیوع گسترده پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن از یک سو و یافتن درمان های مفید و کارآمد از طریق پژوهش، آموزش و اقدامات ترویجی از سوی دیگر، با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب داوطلب و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز تحقیقاتی و سایر نهادهای ذی ربط ملی و بین المللی  تلاش می نماید.